Điều khoản sử dụng

Các điều khoản chung khi sử dụng ứng dụng 25giay.vn

Trách nhiệm đối với thông tin chung và thông tin sản phẩm

Chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin cập nhật và chính xác cho người dùng. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào về tính đầy đủ, trung thực và chính xác của thông tin. Không bao gồm trách nhiệm đối với thiệt hại trực tiếp hoặc hữu hình trực tiếp hoặc gián tiếp. Việc sử dụng thông tin được thực hiện với rủi ro của người dùng, trừ khi thông tin không chính xác được cố ý ghi lại hoặc do sơ suất nghiêm trọng.

Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả hình ảnh và thông tin của ứng dụng này, có thể được sao chép, được bảo vệ bởi luật bản quyền hoặc các quyền sở hữu công nghiệp khác. Tất cả các tên sản phẩm, được viết bằng chữ in hoa hoặc được đánh dấu bằng bất kỳ cách nào khác trong các ứng dụng này, đều là thương hiệu của Pus.eud.vn. Không được phép sử dụng thương mại và sao chép thông tin này nếu không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của 25giay.vn.

Thiết lập hợp đồng và dịch vụ

Thiết lập hợp đồng Hợp đồng sử dụng ứng dụng 25giay.vn được thiết lập thông qua việc viết văn bản với 25giay.vn và chấp nhận các Điều khoản Sử dụng đã trích dẫn và các điều khoản bảo vệ dữ liệu.

Sử dụng quyền truy cập dữ liệu, truy cập 25giay.vn

Việc truy cập dữ liệu chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân của người dùng. Người dùng không được chuyển tiếp dữ liệu, đặc biệt là mật khẩu của họ, cho bên thứ ba, bao gồm các thành viên gia đình hoặc đồng nghiệp. Người dùng có nghĩa vụ bảo mật dữ liệu truy cập, đặc biệt là mật khẩu và ngăn chặn việc sử dụng trái phép 25giay.vn của các bên thứ ba. Người dùng có nghĩa vụ thông báo ngay cho 25giay.vn nếu phát hiện hoặc nghi ngờ việc sử dụng trái phép thông tin hoặc lạm dụng dữ liệu truy cập. Trong trường hợp sử dụng trái phép hoặc bị nghi ngờ lạm dụng, 25giay.vn có quyền chặn ngay lập tức quyền truy cập vào 25giay.vn. Người dùng phải chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào của việc sử dụng trái phép của bên thứ ba, bao gồm cả việc sử dụng sai quyền truy cập dữ liệu. Người dùng tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng trái phép kể cả trong trường hợp sơ suất để xảy ra tình trạng lạm dụng truy cập vào tài khoản của mình.Trách nhiệm của người dùng sẽ chỉ chấm dứt khi chúng tôi thông báo bằng văn bản cho 25giay.vn.

Chấm dứt và thu hồi ủy quyền truy cập

25giay.vn có quyền chặn tạm thời hoặc vĩnh viễn dữ liệu truy cập của người dùng mà không cần thông báo lý do, trong trường hợp vi phạm Điều khoản Sử dụng này, cụ thể là cung cấp thông tin cá nhân sai lệch. sử dụng trái phép hoặc chuyển tiếp dữ liệu truy cập, đặc biệt là mật khẩu và / hoặc sử dụng trái phép 25giay.vn và / hoặc 25giay.vn có quyền chấm dứt quyền sử dụng của người dùng ngay lập tức hoặc có thời hạn. báo trước và chấm dứt hợp đồng mà không cần báo trước.

Bản quyền và nhãn hiệu thương mại

Thiết kế của 25giay.vn cũng như nội dung của từ ngữ, hình ảnh, đồ họa, bố cục, âm thanh, hình ảnh động, video và cơ sở dữ liệu trong đó được bảo vệ bởi các quy định và bản quyền tương ứng. Các luật khác về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Tất cả đều thuộc bản quyền của 25giay.vn trừ khi 25giay.vn có quy định khác.

Sao lưu

Người dùng có trách nhiệm đảm bảo rằng mình thường xuyên lưu giữ dữ liệu và thông tin liên quan để tránh mất mát, hư hỏng, hư hỏng và thay đổi, phù hợp với tầm quan trọng của dữ liệu và điều kiện kỹ thuật.

Điều khoản bảo mật

Người sử dụng đảm bảo rằng tất cả thông tin bí mật nhận được từ các bên theo Thỏa thuận này hoặc liên quan đến Thỏa thuận này đều được bảo mật nghiêm ngặt. Điều này sẽ không áp dụng cho thông tin đã được công bố công khai theo cách hợp pháp hoặc được phép tiết lộ theo sự đồng ý bằng văn bản của bên kia.

Bảo vệ dữ liệu; lưu trữ

25giay.vn lưu trữ các Điều khoản sử dụng này cũng như thông tin cá nhân, hồ sơ người dùng với mục đích phân quyền liên hệ người dùng cho các đối tượng phù hợp trong công ty và cung cấp thông tin định hướng cụ thể theo nhóm đối tượng. Thông tin khác về việc xử lý dữ liệu người dùng được đề cập trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Trách nhiệm pháp lý

25giay.vn cố gắng giữ cho 25giay.vn không bị gián đoạn và kết nối không có lỗi kỹ thuật. Tuy nhiên, điều này có thể không được đảm bảo tùy thuộc vào điều kiện kết nối Internet. Quyền truy cập của người dùng đôi khi có thể bị gián đoạn hoặc bị hạn chế với mục đích sửa chữa, bảo trì hoặc cung cấp thêm các dịch vụ mới. 25giay.vn cố gắng giới hạn tần suất và thời lượng của mỗi lần gián đoạn hoặc hạn chế như vậy.

Trách nhiệm của 25giay.vn đối với tất cả các thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng các dịch vụ 25giay.vn theo thỏa thuận này hoặc bất kỳ cơ sở pháp lý nào khác, đặc biệt nhưng không giới hạn ở,
– Về tính chính xác, rõ ràng, đầy đủ và thực tế của nội dung các dịch vụ của 25giay.vn
– Về dữ liệu sử dụng có sẵn trong 25giay.vn

Giới hạn trách nhiệm này áp dụng cho nhưng không giới hạn ở những thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, do hậu quả hoặc đặc biệt, chẳng hạn như lợi ích hoặc lợi thế bị mất, bao gồm cả do mất dữ liệu hoặc những gián đoạn khác xảy ra trong quá trình sử dụng các dịch vụ truy cập tại 25giay.vn

Các sửa đổi liên quan đến Điều khoản Sử dụng

25giay.vn có quyền sửa đổi Điều khoản Sử dụng bất kỳ lúc nào và không cần lý do gì. Các sửa đổi sẽ được thông báo cho người dùng tại 25giay.vn. Người dùng phải đồng ý với các sửa đổi của Điều khoản sử dụng. Nếu người dùng không đồng ý với các sửa đổi, mỗi bên có quyền chấm dứt thỏa thuận liên quan có hiệu lực ngay lập tức.

Tuy nhiên, các sửa đổi đối với Điều khoản sử dụng sẽ không được thực hiện nếu nội dung và phạm vi của dịch vụ tự nguyện do 25giay.vn cung cấp bị giới hạn cho người dùng, điều này gây bất lợi cho người dùng. có liên quan và không có trong các nghĩa vụ mới đối với người dùng không có trong Điều khoản sử dụng ban đầu.

Các điều khoản cuối cùng

Bất kỳ điều khoản, giao ước hoặc điều khoản nào của Thỏa thuận này trở nên vô hiệu hoặc không thể thi hành toàn bộ hoặc một phần vì bất kỳ lý do gì, sẽ được coi là được thay thế bởi bất kỳ điều khoản nào, thỏa thuận có hiệu lực phản ánh gần nhất với điều khoản ban đầu. Điều khoản, thỏa thuận không hợp lệ hoặc không thể thực thi đó không ảnh hưởng đến hiệu lực của Thỏa thuận này.