Browsing Category

Ảnh Đẹp

Các tính năng của quản lý

Quản lý là một hoạt động liên quan đến việc hướng dẫn nguồn nhân lực và vật chất sao cho đạt được các mục tiêu của tổ chức. Bản chất của quản lý có thể được đánh dấu là: –Quản lý là Định hướng Mục tiêu: Sự thành công của bất kỳ hoạt động…

Các cấp độ quản lý

Thuật ngữ ” Các cấp độ quản lý ” đề cập đến một ranh giới phân định giữa các vị trí quản lý khác nhau trong một tổ chức. Số lượng các cấp quản lý tăng lên khi quy mô của doanh nghiệp và lực lượng lao động tăng lên và ngược lại. Cấp độ quản…

Tầm quan trọng của quản lý

1. Nó giúp Đạt được các Mục tiêu Nhóm Nó sắp xếp các yếu tố sản xuất, lắp ráp và tổ chức các nguồn lực, tích hợp các nguồn lực một cách hiệu quả để đạt được các mục tiêu. Nó hướng các nỗ lực của nhóm hướng tới việc đạt được các mục tiêu đã…

Quản lý và quản trị

Theo Haimann , “Quản trị có nghĩa là xác định tổng thể các chính sách, thiết lập các mục tiêu chính, xác định các mục đích chung và thiết lập các chương trình và dự án rộng lớn”. Nó đề cập đến các hoạt động của cấp cao hơn. Nó đưa ra các…

14 Nguyên tắc quản lý Henri Fayol

Một nguyên tắc đề cập đến một sự thật cơ bản. Nó thiết lập mối quan hệ nhân quả giữa hai hoặc nhiều biến trong tình huống nhất định. Chúng đóng vai trò như một hướng dẫn cho suy nghĩ và hành động. Do đó, các nguyên tắc quản lý là những…

Quản lý khoa học

Tổng quanFredrick Winslow Taylor (20 tháng 3 năm 1856 – 21 tháng 3 năm 1915) được gọi là ‘Cha đẻ của Quản lý Khoa học’ bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một nhà điều hành và vươn lên vị trí kỹ sư trưởng. Ông đã tiến hành nhiều thí…

Phong cách quản lý

Nghệ thuật gắn kết các nhân viên lại với nhau trên một nền tảng chung và khai thác những gì tốt nhất từ ​​họ đề cập đến việc quản lý tổ chức hiệu quả.Ban lãnh đạo đóng một vai trò quan trọng trong việc củng cố mối quan hệ giữa các nhân viên…