Browsing Category

Ảnh Đẹp

Tuyên bố Tầm nhìn và Sứ mệnh

Một trong những điều đầu tiên mà bất kỳ người quan sát tư tưởng và thực hành quản lý nào cũng hỏi là liệu một tổ chức cụ thể có tuyên bố về tầm nhìn và sứ mệnh hay không. Ngoài ra, một trong những điều đầu tiên mà người ta học được trong…

Quy trình quản lý chiến lược

Quá trình quản lý chiến lược có nghĩa là xác định chiến lược của tổ chức. Nó cũng được định nghĩa là quá trình mà các nhà quản lý đưa ra lựa chọn một tập hợp các chiến lược cho tổ chức để giúp tổ chức đạt được hiệu suất tốt hơn.Quản lý…