Khung phân tích (Analytic Framework) là gì?

0

Khung phân tích (Analytic Framework) là hình thức sơ đồ hóa tất cả các quan hệ tương quan, nhân quả giữa các biến số, các chỉ tiêu theo bản chất và trình tự của chúng. Từ đó, ta có thể mô tả trực quan cách thức mà ta phải phân tích vấn đề nghiên cứu.

Khung phân tích giúp ta hình dung được bản chất của dữ liệu, nguồn dữ liệu, tiến trình thu thập, phương thức xử lý để trả lời các câu hỏi nghiên cứu.

Ví dụ trong mô hình nghiên cứu về môi trường thể chế cấp tỉnh, chiến lược xuất khẩu và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, nhóm tác giả Nguyễn Văn Thắng, Lê Thị Bích Ngọc và Scott Bryant (2013) sử dụng mô hình như hình bên dưới. Trong mô hình này có 3 nhân tố được nghiên cứu:

Khung nghiên cứu

  • Biến độc lập: Chiến lược xuất khẩu của doanh nghiệp.
  • Biến phụ thuộc: Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Biến điều tiết: Môi trường thể chế cấp tỉnh.

Xem thêm:

  • Khung khái niệm là gì?
  • Khung lý thuyết là gì? Các bước xây dựng khung lý thuyết

Rate this post

Leave A Reply

Your email address will not be published.