Hàm DATEVALUE Trong Excel Và Google Sheets

Hàm DATEVALUE trong Excel chuyển đổi một ngày được biểu thị dưới dạng văn bản thành một ngày Excel thích hợp. Ví dụ: công thức =DATEVALUE ("12/31/2015") trả về một số sê-ri trong hệ thống ngày tháng Excel đại diện cho ngày 31 tháng 12 năm…

Hàm DATEDIF Trong Excel Và Google Sheets

Hàm DATEDIF trong Excel trả về sự khác biệt giữa hai giá trị ngày trong năm, tháng hoặc ngày. Hàm DATEDIF (Date + Dif) là một hàm "tương thích" có từ Lotus 1-2-3. Vì lý do không xác định, nó chỉ được ghi lại trong Excel 2000, nhưng bạn có…

Hàm DATE Trong Excel Và Google Sheets

Hàm DATE trong Excel tạo một ngày hợp lệ từ các thành phần năm, tháng và ngày riêng lẻ. Hàm DATE hữu ích để tập hợp các ngày cần thay đổi động dựa trên các giá trị khác trong trang tính. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn tất cả các…

Hàm XOR Trong Excel Và Google Sheets

Hàm XOR trong Excel so sánh hai giá trị và trả về TRUE nếu một trong hai giá trị là TRUE, tất cả trường hợp còn lại đều là FALSE. Bài viết này mình sẽ giới thiệu và hướng dẫn các bạn cách sử dụng cơ bản hàm XOR trong Excel. Chúng ta cùng…

Hàm TRUE Trong Excel Và Google Sheets

Hàm TRUE trong Excel trả về giá trị TRUE. Nó tương đương với việc sử dụng giá trị Boolean TRUE trực tiếp trong một công thức. Mục đích xuất hiện của hàm TRUE khá đặc thù. Bài viết này mình sẽ giới thiệu các bạn về hàm TRUE trong Excel.…

Hàm SWITCH Trong Excel Và Google Sheets

Hàm SWITCH trong Excel so sánh một giá trị với danh sách các giá trị và trả về kết quả tương ứng với kết quả trùng khớp đầu tiên. SWITCH có thể trả về giá trị mặc định tùy chọn khi không tìm thấy kết quả phù hợp nào. Mình sẽ giới thiệu với…

Hàm OR trong Excel và Google Sheets

Hàm OR trong Excel là một hàm logic để kiểm tra nhiều điều kiện cùng một lúc. OR trả về TRUE khi một trong những điều kiện đúng, FALSE khi tất cả điều kiện điều sai. Hàm OR có thể được sử dụng làm phép kiểm tra logic bên trong hàm IF để…

Hàm NOT Trong Excel Và Google Sheets

Hàm NOT trong Excel trả về giá trị ngược lại của một phép logic hoặc boolean đã cho. Nếu truyền vào TRUE, NOT trả về FALSE. Khi cho FALSE, NOT trả về TRUE. Sử dụng hàm NOT để đảo ngược một giá trị logic. Bài viết này mình sẽ giới thiệu với…

Hàm IFS Trong Excel Và Google Sheets

Hàm IFS trong Excel kiểm tra danh sách điều kiện và trả về một giá trị tương ứng với kết quả TRUE đầu tiên tính từ điều kiện bên trái qua. Sử dụng hàm IFS để đánh giá nhiều điều kiện sẽ giúp bạn không phải  sử dụng nhiều câu lệnh IF lồng…

Hàm IFNA Trong Excel Và Google Sheets

Hàm IFNA trong sẽ Excel trả về kết quả tùy chỉnh khi công thức tạo ra lỗi #N/A, và kết quả chuẩn khi không phát hiện thấy lỗi nào. IFNA là một cách hay để phát hiện và xử lý lỗi #N/A một cách cụ thể trong nhiều trường hợp. Bài viết này mình…