Dịch vụ kế toán trong tiếng Anh là gì? Một số thuật ngữ kế toán tiếng Anh thông dụng

0

Đối với những sinh viên ngành kế toán, nhân viên kế toán, ngoài kiến thức chuyên môn thì từ vựng tiếng Anh chuyên ngành cũng là một trong những thứ các bạn phải luôn trao dồi nếu muốn phát triển nghề nghiệp xa hơn nữa. Vậy các bạn đã biết kế toán trong tiếng Anh là gì chưa? Thuật ngữ kế toán tiếng Anh thông dụng gồm những từ nào? Nếu chưa biết hãy tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!

Dịch vụ kế toán trong tiếng Anh là gì?

Nghề kế toán trong tiếng Anh là “Accounting”, đây là một danh từ khi bỏ “ing” sẽ trở thành từ “Account” có nghĩa là “tài khoản”. Còn dịch vụ kế toán tiếng Anh là Accounting Services.

Người làm nghề kế toán hay còn gọi là kế toán viên, trong tiếng Anh được gọi là “Accountant” dùng để gọi chung người làm việc trong ngành kế toán. Với từng vị trí cụ thể sẽ được gọi tương ứng với từng tên khác nhau, ví dụ như:

 • Kế toán trưởng: Chief Accountant
 • Kế toán tổng hợp: General Accountant
 • Kế toán thuế: Tax Accountant
 • Kế toán tiền lương: Paymaster Accountant
 • Kế toán kho: Warehouse Accountant
 • Kế toán bán hàng: Sales Accountant
Dịch vụ kế toán tiếng Anh là Accounting Services
Dịch vụ kế toán tiếng Anh là Accounting Services

Một số thuật ngữ kế toán tiếng Anh thông dụng

Trong giai đoạn phát triển kinh tế hiện nay, nếu biết thêm một ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh thì cơ hội việc làm sẽ rộng mở hơn rất nhiều. Vì vậy việc rèn luyện, trau dồi thêm kiến thức tiếng Anh là vô cùng cần thiết ở mọi ngành nghề thuộc tất cả các lĩnh vực kinh doanh trong đó nghề kế toán không nằm ngoài danh sách.

Dưới đây là một số từ vựng tiếng Anh thường gặp trong lĩnh vực kế toán, các bạn có thể lưu lại để sử dụng trong giao tiếp cũng như phục vụ công việc của mình tốt hơn:

 1. Accounting entry: – bút toán
 2. Accrued expenses – Chi phí phải trả
 3. Accumulated: – lũy kế
 4. Advanced payments to suppliers – Trả trước người bán
 5. Advances to employees – Tạm ứng
 6. Assets – Tài sản
 7. Balance sheet – Bảng cân đối kế toán
 8. Bookkeeper: – người lập báo cáo
 9. Capital construction: – xây dựng cơ bản
 10. Cash – Tiền mặt
 11. Cash at bank – Tiền gửi ngân hàng
 12. Cash in hand – Tiền mặt tại quỹ
 13. Cash in transit – Tiền đang chuyển
 14. Check and take over: – nghiệm thu
 15. Construction in progress – Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
 16. Cost of goods sold – Giá vốn bán hàng
 17. Current assets – Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn
 18. Current portion of long-term liabilities – Nợ dài hạn đến hạn trả
 19. Deferred expenses – Chi phí chờ kết chuyển
 20. Deferred revenue – Người mua trả tiền trước
 21. Depreciation of fixed assets – Hao mòn luỹ kế tài sản cố định hữu hình
 22. Depreciation of intangible fixed assets – Hoa mòn luỹ kế tài sản cố định vô hình
 23. Depreciation of leased fixed assets – Hao mòn luỹ kế tài sản cố định thuê tài chính
 24. Equity and funds – Vốn và quỹ
 25. Exchange rate differences – Chênh lệch tỷ giá
 26. Expense mandate: – ủy nhiệm chi
 27. Expenses for financial activities – Chi phí hoạt động tài chính
 28. Extraordinary expenses – Chi phí bất thường
 29. Extraordinary income – Thu nhập bất thường
 30. Extraordinary profit – Lợi nhuận bất thường
 31. Figures in: millions VND – Đơn vị tính: triệu đồng
 32. Financial ratios – Chỉ số tài chính
 33. Financials – Tài chính
 34. Finished goods – Thành phẩm tồn kho
 35. Fixed asset costs – Nguyên giá tài sản cố định hữu hình
 36. Fixed assets – Tài sản cố định
 37. General and administrative expenses – Chi phí quản lý doanh nghiệp
 38. Goods in transit for sale – Hàng gửi đi bán
 39. Gross profit – Lợi nhuận tổng
 40. Gross revenue – Doanh thu tổng
 41. Income from financial activities – Thu nhập hoạt động tài chính
 42. Instruments and tools – Công cụ, dụng cụ trong kho
 43. Intangible fixed asset costs – Nguyên giá tài sản cố định vô hình
 44. Intangible fixed assets – Tài sản cố định vô hình
 45. Intra-company payables – Phải trả các đơn vị nội bộ
 46. Inventory – Hàng tồn kho
 47. Investment and development fund – Quỹ đầu tư phát triển
 48. Itemize: – mở tiểu khoản
 49. Leased fixed asset costs – Nguyên giá tài sản cố định thuê tài chính
 50. Leased fixed assets – Tài sản cố định thuê tài chính
 51. Liabilities – Nợ phải trả
 52. Long-term borrowings – Vay dài hạn
 53. Long-term financial assets – Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
 54. Long-term liabilities – Nợ dài hạn
 55. Long-term mortgages, collateral, deposits- Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ dài hạn
 56. Long-term security investments – Đầu tư chứng khoán dài hạn
 57. Merchandise inventory – Hàng hoá tồn kho
 58. Net profit – Lợi nhuận thuần
 59. Net revenue – Doanh thu thuần
 60. Non-business expenditure source – Nguồn kinh phí sự nghiệp
 61. Non-business expenditures – Chi sự nghiệp
 62. Non-current assets – Tài sản cố định và đầu tư dài hạn
 63. Operating profit – Lợi nhuận từ hoạt động SXKD
 64. Other current assets – Tài sản lưu động khác
 65. Other funds – Nguồn kinh phí, quỹ khác
 66. Other long-term liabilities – Nợ dài hạn khác
 67. Other payables – Nợ khác
 68. Other receivables – Các khoản phải thu khác
 69. Other short-term investments – Đầu tư ngắn hạn khác
 70. Owners’ equity – Nguồn vốn chủ sở hữu
 71. Payables to employees – Phải trả công nhân viên
 72. Prepaid expenses – Chi phí trả trước
 73. Profit before taxes – Lợi nhuận trước thuế
 74. Profit from financial activities – Lợi nhuận từ hoạt động tài chính
 75. Provision for devaluation of stocks – Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
 76. Purchased goods in transit – Hàng mua đang đi trên đường
 77. Raw materials – Nguyên liệu, vật liệu tồn kho
 78. Receivables – Các khoản phải thu
 79. Receivables from customers – Phải thu của khách hàng
 80. Reconciliation: – đối chiếu
 81. Reserve fund – Quỹ dự trữ
 82. Retained earnings – Lợi nhuận chưa phân phối
 83. Revenue deductions – Các khoản giảm trừ
 84. Sales expenses – Chi phí bán hàng
 85. Sales rebates – Giảm giá bán hàng
 86. Sales returns – Hàng bán bị trả lại
 87. Short-term borrowings – Vay ngắn hạn
 88. Short-term investments – Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
 89. Short-term liabilities – Nợ ngắn hạn
 90. Short-term mortgages, collateral, deposits- Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn
 91. Short-term security investments – Đầu tư chứng khoán ngắn hạn
 92. Stockholders’ equity – Nguồn vốn kinh doanh
 93. Surplus of assets awaiting resolution – Tài sản thừa chờ xử lý
 94. Tangible fixed assets – Tài sản cố định hữu hình
 95. Taxes and other payables to the State budget- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
 96. Total assets – Tổng cộng tài sản
 97. Total liabilities and owners’ equity – Tổng cộng nguồn vốn
 98. Trade creditors – Phải trả cho người bán
 99. Treasury stock – Cổ phiếu quỹ
 100. Welfare and reward fund – Quỹ khen thưởng và phúc lợi
 101. Credit Account: Tài khoản ghi Nợ
 102. Debit Account: Tài khoản ghi Có

Dịch vụ kế toán TinLaw vừa giải đáp xong câu hỏi Kế toán trong tiếng Anh là gì? Và cung cấp thêm một số từ vựng tiếng Anh thường gặp trong lĩnh vực kế toán. Chúc các bạn học tốt!

Rate this post

Leave A Reply

Your email address will not be published.