Dbi là gì? Dbd là gì? Khác nhau như thế nào?

0

Dbi là gì? Dbd là gì? Nếu như các bạn để ý thì khi lựa chọn các bộ phát Wi-Fi ngoài yêu cầu về điều kiện phủ sóng, tốc độ trường truyền của thiết bị thì còn có một số thông số quan trọng cần thiết cho anten như Dbi và Dbd. Với những thuật ngữ như vậy thì khó để cho mọi người hiểu hết bản chất vấn đề. Hãy cùng tìm hiểu Dbi là gì? Dbd là gì? Giữa chúng khác nhau như thế nào nhé?

Dbi là gì và Dbd là gì?

Một cách hiểu nôm na thì Dbi và Dbd là một trong số đại lượng vật lý liên quan đến tần số vô tuyến của thiết bị mạng. Chúng đều là các đơn vị biểu diễn độ lợi công suất (power gain) của ăng-ten, nhưng có tham chiếu khác nhau.

  1. Dbi là gì?

Dbi (Decibel isotropic) là đơn vị đo độ lợi công suất của anten RF. Có thể hiểu dbi là tăng ích (hay độ lợi) của một ăng-ten so với ăng-ten đẳng hướng ( i=isotropic = đẳng hướng).

Đơn vị này được tính bằng cách so sánh độ lợi của ăng-ten cần đo với công suất phát lý tưởng của một ăng-ten đẳng hướng. Trong đó ăng-ten đẳng hướng này là một anten lý tưởng, nó có khả năng phát mức công suất như nhau trong mọi không gian, mọi phương hướng khác nhau. Trên thực tế thì ăng-ten đẳng hướng không hề tồn tại.

Dựa vào công suất đầu vào của ăng-ten v