Browsing Category

Excel

Hàm SEARCH Trong Excel Và Google Sheets

Hàm SEARCH trong Excel trả về vị trí của một chuỗi văn bản bên trong chuỗi văn bản khác. SEARCH trả về vị trí của ký tự đầu tiên của find_text bên trong inside_text. Không giống như FIND, SEARCH cho phép các ký tự đại diện và không phân…

Hàm RIGHT Trong Excel Và Google Sheets

Hàm RIGHT trong Excel trích xuất một số ký tự nhất định từ phía bên phải của chuỗi văn bản được cung cấp. Ví dụ, RIGHT ("apple", 3) trả về "ple". Mình sẽ hướng dẫn các bạn toàn bộ các cách sử dụng thông dụng của hàm RIGHT trong Excel. Chúng…

Hàm REPT Trong Excel Và Google Sheets

Hàm REPT trong Excel lặp lại các ký tự một số lần nhất định. Ví dụ, =REPT ("x", 5) trả về "xxxxx". Mình sẽ hướng dẫn các bạn toàn bộ các cách sử dụng thông dụng của hàm REPT trong Excel. Chúng ta cùng bắt đầu thôi! Hàm REPT trong Excel…

Hàm REPLACE Trong Excel Và Google Sheets

Hàm REPLACE trong Excel thay thế các ký tự được chỉ định theo vị trí trong một chuỗi văn bản nhất định bằng một chuỗi văn bản khác. Ví dụ = REPLACE ("XYZ123", 4,3, "456") trả về "XYZ456". Mình sẽ hướng dẫn các bạn toàn bộ các cách sử dụng…

Hàm PROPER Trong Excel Và Google Sheets

Hàm PROPER trong Excel viết hoa các các ký tự đầu các từ đã cho trong chuỗi văn bản. Số và dấu câu không bị ảnh hưởng. Mình sẽ hướng dẫn các bạn toàn bộ các cách sử dụng thông dụng của hàm PROPER trong Excel. Chúng ta cùng bắt đầu thôi!…

Hàm NUMBERVALUE Trong Excel Và Google Sheets

Hàm NUMBERVALUE trong Excel chuyển đổi một số ở định dạng văn bản thành giá trị số, sử dụng dấu phân cách thập phân và dấu ngăn cách hàng ngàn được chỉ định. Hàm này có thể được sử dụng để chuyển đổi các giá trị dành riêng cho ngôn ngữ…

Hàm MID Trong Excel Và Google Sheets

Hàm MID trong Excel trích xuất một số ký tự nhất định từ giữa chuỗi văn bản được cung cấp. Ví dụ, = MID ("apple", 2,3) trả về "ppl". Mình sẽ hướng dẫn các bạn toàn bộ các cách sử dụng thông dụng của hàm MID trong Excel. Chúng ta cùng bắt…

Hàm LOWER Trong Excel Và Google Sheets

Hàm LOWER trong Excel trả về phiên bản viết thường của một chuỗi văn bản nhất định. Số và dấu câu không bị ảnh hưởng. Mình sẽ hướng dẫn các bạn toàn bộ các cách sử dụng thông dụng của hàm LOWER trong Excel. Chúng ta cùng bắt đầu thôi!…

Hàm LEN Trong Excel Và Google Sheets

Hàm LEN trong Excel trả về độ dài của một chuỗi văn bản nhất định dưới dạng số ký tự. LEN cũng sẽ đếm các ký tự bằng số, nhưng các số được định dạng thêm sẽ không được tính. Mình sẽ hướng dẫn các bạn toàn bộ các cách sử dụng thông dụng của…

Hàm LEFT Trong Excel Và Google Sheets

Hàm LEFT trong Excel trích xuất một số ký tự nhất định từ phía bên trái của chuỗi văn bản được cung cấp. Ví dụ: LEFT ("apple", 3) trả về "app". Mình sẽ hướng dẫn các bạn toàn bộ các cách sử dụng thông dụng của hàm LEFT trong Excel. Chúng ta…