Hàm VLOOKUP Trong Excel Và Google Sheets

0

Hàm VLOOKUP trong Excel là một hàm Excel để tra cứu dữ liệu trong một bảng được tổ chức theo chiều dọc. VLOOKUP hỗ trợ đối sánh gần đúng và chính xác, và ký tự đại diện (*?) Cho đối sánh từng phần. Giá trị tra cứu phải xuất hiện trong cột đầu tiên của bảng được chuyển vào hàm VLOOKUP. Mình sẽ hướng dẫn các bạn toàn bộ các cách sử dụng thông dụng của hàm VLOOKUP trong Excel. Chúng ta cùng bắt đầu thôi!

Hàm VLOOKUP trong Excel 2019, Excel 365

Cú pháp hàm VLOOKUP trong Excel

=VLOOKUP(value, table, col_index, [range_lookup])

Trong đó:

  • value – Giá trị bạn muốn tra cứu trong cột đầu tiên
  • table – Bảng mà bạn muốn tra cứu
  • col_index – Cột giá trị mà bạn muốn lấy trong bảng
  • range_lookup – [tùy chọn] TRUE = đối sánh gần đúng (mặc định). FALSE = đối sánh chính xác. Phiên bản

Cách sử dụng hàm VLOOKUP trong Excel

 

 

 

 

Hàm VLOOKUP trong Excel

 

1/5 - (3 votes)

Leave A Reply

Your email address will not be published.