Cải thiện quan hệ giới (Gender transformative) là gì?

0

Cải thiện quan hệ giới – Quan hệ giới có sự thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Cải thiện quan hệ giới thường là kết quả của các hành động đáp ứng giới, thể hiện ở việc quan hệ giới đạt được mức độ bình đẳng cao hơn.

Ví dụ

Trước đây nam giới là người quyết định trong đầu tư kinh tế của gia đình. Sau khi người vợ hoặc người chồng hoặc cả hai vợ chồng tham gia vào chương trình dạy nghề, tạo việc làm, vay vốn để làm kinh tế và tập huấn về bình đẳng giới, các quyết định này thường được vợ chồng bàn bạc và cùng quyết định.

Rate this post

Leave A Reply

Your email address will not be published.