Khung khái niệm (Conceptual framework) là gì?

0

Khung khái niệm (Conceptual framework) được sinh ra trực tiếp từ khung lý thuyết và chỉ tập trung vào một phần của khung lý thuyết mà phần này là nền tảng của nghiên cứu.

Khung khái niệm là cốt lõi của vấn đề nghiên cứu

Khung khái niệm là một dạng lý thuyết liên quan do người nghiên cứu xây dựng và có khả năng kết nối tất cả các khía cạnh nghiên cứu như: xác định vấn đề, mục tiêu, tổng quan, phương pháp thu thập và phân tích dữ liệu

Xem thêm:

  • Khung phân tích (Analytic Framework) là gì?.
  • Khung lý thuyết là gì? Các bước xây dựng khung lý thuyết

Rate this post

Leave A Reply

Your email address will not be published.