Ban kiểm soát tiếng Anh là gì?

0

Ban kiểm soát là bộ phận đóng vai trò giám sát, nhằm giúp các cổ đông trong công tác quản lý và điều hành công ty. Vậy, ban kiểm soát trong Tiếng Anh là gì? Mời quý bạn theo dõi bài viết dưới đây.

Ban kiểm soát tiếng Anh là gì?

Ban kiểm soát tiếng Anh là Board of Supervisors (i) Board là danh từ được dùng để chỉ ban, bộ hoặc Ủy ban (ii) Supervisors là danh từ dùng để chỉ người giám sát, người giám thị.

Qua nội dung trên, chúng ta đã hiểu được Ban kiểm soát Tiếng Anh là gì, vậy doanh nghiệp có bắt buộc thành lập ban kiểm soát không. Mời theo dõi phần tiếp theo.

Các trường hợp buộc phải thành lập ban kiểm soát

Xuất phát từ đặc điểm của một số loại hình công ty mà pháp luật quy định các trường hợp buộc phải thành lập Ban kiểm soát. Khoản 2 điều 54, Khoản 2 điều 79, Điểm a khoản 1 điều 137 Luật doanh nghiệp 2020 quy định các doanh nghiệp buộc phải thành lập ban kiểm soát bao gồm:

– Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp nhà nước và công ty con của doanh nghiệp nhà nước.

– Công ty có chủ sở hữu công ty là doanh nghiệp nhà nước.

– Công ty cổ phần có trên 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu trên 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát;

Các loại hình công ty khác, tùy vào tình hình thực tế có thể lựa chọn việc thành lập Ban kiểm soát. Tuy nhiên, thành lập Ban kiểm soát là vô cùng cần thiết, đặc biệt là công ty cổ phần. Bởi ban kiểm soát giúp cho Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra hoạt động kinh doanh nói chung của công ty, đảm bảo các hoạt động diễn ra một cách hợp lý, hợp pháp.

Vậy, ban kiểm soát của doanh nghiệp có quyền và nghĩa vụ gì, mời theo dõi phần tiếp theo của bài viết Ban kiểm soát Tiếng Anh là gì

ban kiem soat cong ty tieng anh la gi 0

Quyền và nghĩa vụ của ban kiểm soát

Xuất phát từ đặc thù của các loại hình doanh nghiệp, ban kiếm soát của mỗi loại hình lại có các quyền và nghĩa vụ khác nhau. Tuy nhiên, nhìn chung ban kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ sau:

– Giám sát việc tổ chức thực hiện chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh;

– Giám sát, đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh, thực trạng tài chính của công ty;

– Giám sát và đánh giá việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên và Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty;

– Giám sát, đánh giá hiệu lực và mức độ tuân thủ quy chế kiểm toán nội bộ, quy chế quản lý và phòng ngừa rủi ro, quy chế báo cáo, quy chế quản trị nội bộ khác của công ty;

– Giám sát tính hợp pháp, tính hệ thống và trung thực trong công tác kế toán, sổ sách kế toán, trong nội dung báo cáo tài chính, các phụ lục và tài liệu liên quan;

– Giám sát hợp đồng, giao dịch của công ty với các bên có liên quan;

– Giám sát thực hiện dự án đầu tư lớn; hợp đồng, giao dịch mua, bán; hợp đồng, giao dịch kinh doanh khác có quy mô lớn; hợp đồng, giao dịch kinh doanh bất thường của công ty;

– Lập và gửi báo cáo đánh giá, kiến nghị về nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và g khoản này cho cơ quan đại diện chủ sở hữu và Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị;

– Thực hiện nghĩa vụ khác theo yêu cầu của cơ quan đại diện chủ sở hữu, Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ công ty.

Quyền và nghĩa vụ của ban kiểm soát của mỗi loại hình doanh nghiệp được quy định cụ thể tại Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Ban kiểm soát của Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp nhà nước, công ty con của doanh nghiệp nhà nước, Công ty có chủ sở hữu công ty là doanh nghiệp nhà nước có các quyền và nghĩa vụ được quy định tại điều 104 và điều 105 Luật doanh nghiệp 2020.

Quyền và nghĩa vụ của ban kiểm soát Công ty cổ phần được quy định tại điều 170 Luật doanh nghiệp 2020.

Ngoài ra, quyền và nghĩa vụ của ban kiểm soát còn được quy định cụ thể trong điều lệ của công ty.

Số lượng thành viên và nhiệm kỳ ban kiểm soát

Trên cơ sở quy mô và tình hình thực tế của công ty, doanh nghiệp tự mình quyết định số lượng thành viên và nhiệm kỳ của ban kiểm soát.

– Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp nhà nước, công ty con của doanh nghiệp nhà nước và Công ty có chủ sở hữu công ty là doanh nghiệp nhà nước

Căn cứ quy mô của công ty, cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định thành lập Ban kiểm soát có từ 01 đến 05 Kiểm soát viên, trong đó có Trưởng Ban kiểm soát. Nhiệm kỳ Kiểm soát viên không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại nhưng không quá 02 nhiệm kỳ liên tục tại công ty đó. Trường hợp Ban kiểm soát chỉ có 01 Kiểm soát viên thì Kiểm soát viên đó đồng thời là Trưởng Ban kiểm soát và phải đáp ứng tiêu chuẩn của Trưởng Ban kiểm soát.

Một cá nhân có thể đồng thời được bổ nhiệm làm Trưởng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên của không quá 04 doanh nghiệp nhà nước.

– Công ty cổ phần, Ban kiểm soát có từ 03 đến 05 Kiểm soát viên. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Qua bài viết Ban kiểm soát Tiếng Anh là gì, chúng tôi mong rằng quý bạn đọc đã có được những thông tin hữu ích. Nếu quý bạn đọc muốn biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ Tổng đài 1900 6557.

Rate this post

Leave A Reply

Your email address will not be published.