Lồng ghép giới là gì?

0

Lồng ghép giới là một chiến lược nhằm đưa các vấn đề quan tâm, kinh nghiệm của nam giới và phụ nữ thành một phần không thể thiếu trong việc khiển khai, giám sát, và đánh giá chiến lược, chính sách, chương trình, dự án trong tất cả các lĩnh vực, kinh tế, chính trị, xã hội, từ đó khiến nam giới và phụ nữ đều được hưởng lợi một cách bình đẳng. Mục tiêu cơ bản của việc lồng ghép giới là tiến tới bình đẳng giới. (Tháng 7, 1997, Hội đồng Kinh tế và Xã Hội của Liên Hiệp Quốc).

Lồng ghép giới không chỉ đơn thuần là làm tăng sự tham gia của phụ nữ, mà quá trình này có nghĩa là sự thừa nhận và tích hợp kinh nghiệm, kiến thức và mối quan tâm của phụ nữ và nam giới trong quá trình ra quyết định.

Như vậy, mục tiêu cuối cùng của lồng ghép giới là để tạo ra những thay đổi tích cực trong các cấu trúc xã hội và thể chế vì một xã hội công bằng mà trong đó các lợi ích và quá trình ra quyết định không bị phân biệt đối xử đối với cả hai giới.

Tại sao phải lồng ghép giới?

 • Đảm bảo chính sách và chương trình/dự án đáp ứng nhu cầu, mối quan tâm của phụ nữ và nam giới, phân bổ lợi ích một cách công bằng giữa nam giới và phụ nữ.
 • Nam giới và phụ nữ đều có quyền tham gia vào các chương trình/dự án và các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội.
 • Phân chia công việc phù hợp cho nam giới và phụ nữ nhằm gia tăng tối đa hiệu quả và hiệu suất của hoạt động.
 • Nâng cao vai trò, tiếng nói và vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội

Mục đích của lồng ghép giới trong hoạt động dự án

 • Giảm bất bình đẳng giới
 • Đảm bảo sự tác động tích cực của dự án đến đời sống của cả nam giới và phụ nữ
 • Đảm bảo rằng dự án giải quyết được các vấn đề và nhu cầu khác nhau của nam giới và phụ nữ.
 • Tạo điều kiện cho phụ nữ và nam giới có quyền ngang nhau trong việc tiếp cận và hưởng lợi từ dự án
 • Tạo điều kiện cho sự tham gia bình đẳng của phụ nữ và nam giới trong việc triển khai dự án và quá trình ra quyết định

Tại sao cần lưu ý tới vấn đề giới trong các hoạt động lâm nghiệp?

 • Ngoài việc cung cấp dịch vụ môi trường, rừng còn tạo ra sinh kế và thu nhập cho trên 1,6 tỷ người nghèo trên toàn cầu: phụ nữ chiếm trên 70% người nghèo toàn cầu.
 • Vai trò, quyền hạn và trách nhiệm cũng như cách thức sử dụng rừng và kiến thức về rừng của phụ nữ và nam giới tạo ra các kinh nghiệm của hai giới theo các cách khác
 • Các nhu cầu, cách sử dụng và hiểu biết khác biệt của giới đối với rừng là đầu vào đặc biệt quan trọng trong các can thiệp bằng chính sách và chương trình lâm nghiệp.
 • Sự bình đẳng giới trong chính sách và thực hiện các hoạt động lâm nghiệp cần được thúc đẩy để đảm bảo hiệu quả và sự công bằng nhiều hơn.

Chu trình dự án

Đối với bất kỳ can thiệp nào, cán bộ dự án sẽ phải đánh giá tình hình, lập kế hoạch hoạt động, thực hiện các hoạt động, theo dõi tiến độ và cuối cùng là đánh giá tác động. Chu trình dự án là một quá trình và việc tái lập kế hoạch cho các hoạt động có thể có sau đánh giá cuối cùng dự án.

Hình ảnh ở trên giúp bạn hiểu rằng chu trình dự án là qúa trình liên tục vì vấn đề giới mang tính xã hội và thay đổi theo thời gian.

Đánh giá nhu cầu: đề cập đến công việc nhằm để hiểu biết những thách thức, nhu cầu, nguồn lực, mối quan tâm riêng biệt của cả nam và nữ.

Lập kế hoạch: bao gồm các hoạt động như thiết lập mục tiêu, lập ngân sách và lập xác định chỉ số cho giám sát và đánh giá dựa trên các đánh giá được xác định. Kết quả bình đẳng giới có thể là được tích hợp vào các mục tiêu cùng với việc với phân bổ ngân sách để thực hiện các mục tiêu đó và tiến độ thực hiện phải đo đếm được bằng các chỉ số cụ thể.

Thực hiện: đề cập đến các kế hoạch hành động, các hoạt động, quản lý con người và các nguồn lực tài chính.

Giám sát: là đo lường tiến độ hướng tới đạt được một tập hợp các mục tiêu xác định. Giám sát là cần thiết để theo dõi tiến độ trong giai đoạn thực hiện  bất kỳ hoạt động nào.

Đánh giá: đề cập đến việc đo lường các kết quả đầu ra, kết quả và tác động đạt được.

Bảng kiểm: bao gồm một loạt các câu hỏi được thiết kế để hỗ trợ nhân viên dự án kiểm tra dự án đề xuất hoặc một lĩnh vực can thiệp từ góc độ giới. Quá trình sử dụng dữ liệu phân tách giới tính và phân tích giới để đánh giá tác động tiềm năng đối với cả nam và nữ.

Nguồn: Phỏng theo Vai trò giới trong các dự án phát triển (Overholt và cộng sự, 1985).

Dưới đây là ví dụ về bảng kiểm cho lồng ghép giới. Đối với mỗi giai đoạn của dự án, một bộ câu hỏi/nhắc nhở được biên soạn để kết hợp một cách có hệ thống một lăng kính giới tính vào chu trình dự án. Những câu hỏi này có thể được điều chỉnh hoặc biên soạn lại cho phù hợp với nhu cầu cụ thể của các can thiệp khác nhau.

Bảng kiểm cho lồng ghép giới

ĐÁNH GIÁ NHU CẦU

Đánh giá nhu cầu của nam giới và phụ nữ:

 • Có những nhu cầu và cơ hội nào để tăng năng suất lao động và/hoặc sản lượng cho nam và nữ?
 • Những nhu cầu và cơ hội để tăng khả năng tiếp cận và kiểm soát tài nguyên của nam giới và phụ nữ?
 • Những nhu cầu và cơ hội để tăng khả năng tiếp cận và kiểm soát lợi ích của nam giới và phụ nữ?
 • Các nhu cầu và cơ hội này liên quan như thế nào đến tổng thể và nhu cầu và cơ hội phát triển của các ngành khác của đất nước?
 • Nam giới và phụ nữ có được tư vấn trực tiếp trong việc xác định các nhu cầu và cơ hội đó không?
LẬP KẾ HOẠCH

Xác định mục tiêu chung của dự án:

·        Các mục tiêu của dự án có liên quan rõ ràng đến nhu cầu của nam giới và phụ nữ không?

·        Những mục tiêu này có phản ánh đầy đủ nhu cầu của phụ nữ không?

·        Có tất cả các bên liên quan tham gia vào việc thiết lập các mục tiêu đó không?

Xác định các ảnh hưởng tiêu cực có thể

·        Dự án có làm giảm khả năng tiếp cận hoặc kiểm soát nguồn lực và lợi ích của nam giới và phụ nữ không?

·        Dự án có thể ảnh hưởng bất lợi đến tình huống của nam giới và phụ nữ theo cách khác không?

·        Tác động đối với nam /nữ trong ngắn hạn và dài hạn là gì?

Ảnh hưởng của dự án đến hoạt động của nam giới và phụ nữ

·        Dự án có ảnh hưởng không tới những hoạt động nào, gồm sản suất, tái sản xuất, cộng đồng?

·        Nếu dự án được lên kế hoạch thay đổi hiệu quả làm việc của nam giới/phụ nữ trong các hoạt động đó, gồm chế độ thù lao, công nghệ, phương thức hoạt động v.v thì hiệu ứng tích cực hoặc tiêu cực có thể xảy ra nam giới/phụ nữ là gì?

·        Nếu dự án không tạo ra sư thay đổi, sẽ có những cơ hội nào để tăng vai trò của phụ nữ trong quá trình phát triển bị bỏ lỡ?

·        Thiết kế dự án có thể được điều chỉnh như thế nào để tăng ảnh hưởng tích cực và giảm và / hoặc loại bỏ ảnh hưởng tiêu cực?

Ảnh hưởng của dự án đối với việc “tiếp cận và kiểm soát” của nam giới và phụ nữ

·        Mỗi hợp phần của dự án sẽ ảnh hưởng đến việc tiếp cận và kiểm soát nguồn lực và lợi ích xuất phát từ việc sản xuất hàng hóa và dịch vụ của nam giới và phụ nữ như thế nào?

·        Mỗi hợp phần của dự án sẽ ảnh hưởng đến việc tiếp cận và kiểm soát nguồn lực và lợi ích xuất phát từ việc tái sản xuất và duy trì nguồn lực con người của nam giới và phụ nữ như thế nào?

·        Mỗi hợp phần của dự án sẽ ảnh hưởng đến việc tiếp cận và kiểm soát nguồn lực và lợi ích xuất phát từ các hoạt động cộng đồng của nam giới và phụ nữ như thế nào?

·        Các nguồn lực nào đã và đang được sử dụng?

·        Thiết kế dự án có thể được điều chỉnh như thế nào để thúc đẩy việc phát hiện thêm các hạn chế và cải tiến có thể?

·        Dự án có thể làm tăng khả năng tiếp cận và kiểm soát tài nguyên và lợi ích của phụ nữ như thế nào?

THỰC HIỆN

Nhân viên

·        Các nhân viên của dự án có nhận thức và nhạy cảm với các vấn đề về giới không?

·        Có nhân viên nhạy cảm về giới được giao nhiệm vụ giao hàng hóa hoặc dịch vụ cho người thụ hưởng là phụ nữ không?

·        Các nhân viên của dự án có các kỹ năng cần thiết để cung cấp bất kỳ đầu vào đặc biệt nào được nam giới hay phụ nữ yêu cầu?

·        Những kỹ thuật đào tạo nào sẽ được sử dụng để phát triển hệ thống phân phối? Giới có được lồng ghép không trong những kỹ thuật đào tạo đó?

·        Có cơ hội phù hợp và quy trình công bằng cho cả nam và nữ tham gia vào các vị trí quản lý dự án?

Cơ cấu tổ chức

·        Cơ cấu tổ chức có tăng cường khả năng tiếp cận nguồn lực của nam giới và phụ nữ không?

·        Tổ chức có đủ quyền lực để có được các nguồn lực cần thiết cho nam giới và nữ?

·        Tổ chức có năng lực thể chế để hỗ trợ và bảo vệ đàn ông và phụ nữ trong giai đoạn chuyển đổi?

Hoạt động và hậu cần

·        Các kênh phân phối của tổ chức có thể tiếp cận được cả nam và nữ liên quan tới nhân sự, địa điểm và thời gian?

·        Các quy trình kiểm soát để đảm bảo việc phân phối hàng hóa và dịch vụ đáng tin cậy cho cả nam giới và phụ nữ hưởng lợi?

·        Có cơ chế để đảm bảo rằng các nguồn lực hoặc lợi ích không chỉ được kiểm soát bởi nam giới hoặc phụ nữ?

Tài chính hoặc ngân sách giới

·        Các cơ chế tài chính để đảm bảo việc thực hiện lồng ghép giới trong hoạt động như đã nêu trong quy hoạch?

·        Tài chính có đủ cho các nhiệm vụ được đề xuất không? Quyền truy cập ưu tiên đối với tài nguyên cho nhân viên nam hoặc phụ nữ co bị lảng tránh?

·        Có thể theo dõi các quỹ đóng góp vào kết quả bình đẳng giới một cách công bằng và chính xác?

Quản trị

·        Can thiệp có hệ thống thông tin quản lý cho phép nhân viên dự án phát hiện tác động của hoạt động đối với cả nam và nữ?

·        Tổ chức có đủ linh hoạt để thích ứng với cấu trúc và hoạt động của mình để đáp ứng các tình huống thay đổi của nam và nữ theo phân tích giới?

GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ

Yêu cầu dữ liệu

 • Hệ thống giám sát và đánh giá của dự án có đo lường rõ ràng tác động của dự án đối với cả nam và nữ không?
 • Hệ thống giám sát và đánh giá thu thập dữ liệu để cập nhật phân tích giới thực hiện trong giai đoạn đánh giá?
 • Cả nam và nữ có tham gia thiết kế các yêu cầu về dữ liệu không?

Thu thập và phân tích dữ liệu

 • Dữ liệu được thu thập với tần suất đủ để thực hiện các điều chỉnh cần thiết trong dự án?
 • Dữ liệu có được cung cấp cho nhân viên và người thụ hưởng dự án dưới dạng dễ hiểu và kịp thời để điều chỉnh dự án?
 • Cả nam và nữ đều tham gia vào việc thu thập và phân tích dữ liệu?
 • Dữ liệu có được phân tích để xây dựng các hướng dẫn về thiết kế và điều chỉnh các dự án hiện tại và tương lai không?

 

Rate this post

Leave A Reply

Your email address will not be published.