Cài đặt Memcached trên CentOS 8

0

memcached 1

Memcached là một hệ thống lưu trữ bản sao các đối tượng (objects) và dữ liệu, dữ liệu được lưu dưới dạng key-value. Thông thường, nó được sử dụng như một hệ thống bộ nhớ đệm để tăng tốc ứng dụng bằng cách lưu vào bộ đệm các đối tượng khác nhau từ dữ liệu được truy cập nhiều lần.

Bài này sẽ hướng dẫn bạn cách để cài đặt Memcached trên CentOS 8

Rate this post

Leave A Reply

Your email address will not be published.