Hướng dẫn cập nhật Nginx cho HocVPS Script

0

Hôm trước mình có hướng dẫn các bạn cách cập nhật PHP 7.4 cho HOCVPS Script có khá nhiều bạn yêu cầu mình hỗ trợ hướng dẫn cập nhật các thành phần khác nên hôm nay mình viết thêm bài hướng dẫn cập nhật Nginx lên phiên bản mới nhất.

Cập nhật Nginx cho HocVPS Script
Cập nhật Nginx cho HocVPS Script

Chọn và Tải Nginx

Truy cập VPS qua SSH mở Terminal lên và làm theo các bước sau.

B1. Kiểm tra phiên bản Nginx hiện tại.

Bước đầu tiên bạn cần kiểm tra phiên bản Nginx hiện tại xem nó đã là bản mới nhất chưa bằng lệnh sau:

nginx -v

Bạn sẽ nhận được kết quả

nginx version: nginx/1.16.1

Tiếp tục truy cập vào website NGINX kiểm tra phiên bản mới nhất. Lưu ý rằng hãy chọn Stable Version là phiên bản ổn định của Nginx nhé.

Phiên bản Nginx
Phiên bản Nginx

B2. Cập nhật hệ thống

Để chuẩn bị các bạn cần cập nhật các thành phần của hệ thống bằng lệnh sau

sudo yum check-update || sudo yum update -y

B3. Cài đặt các thành phần bắt buộc

Chạy lệnh sau để cài đặt các thành phần bắt buộc cho Nginx.

sudo yum install gcc-c++ perl pcre-devel zlib-devel epel-release -y

B4. Tải Nginx

Hiện tại, mình kiểm tra thì thấy Nginx Stable (Bản ổn định) đang ở phiên bản 1.16.1 nên mình chọn nó làm hướng dẫn các bạn luôn nhé.

cd /usr/local/src
wget http://nginx.org/download/nginx-1.16.1.tar.gz && tar -xzvf nginx-1.16.1.tar.gz

Biên dịch Nginx

Để biên dịch Nginx bạn cần kiểm tra và sao chép lại cấu hình Nginx cũ để tránh lỗi hệ thống. Chạy lệnh sau để kiểm tra các module đang được bật:

nginx -V

Bạn nhận được những thông tin sau, sao chép phân được bôi đỏ bỏ vào Notepad++ hoặc trình soạn thảo nào bạn dễ nhìn nhất.

nginx version: nginx/1.16.1
built by gcc 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-39) (GCC)
built with OpenSSL 1.1.0g  2 Nov 2017
TLS SNI support enabled
configure arguments: --prefix=/etc/nginx --sbin-path=/usr/sbin/nginx --modules-path=/usr/lib64/nginx/modules --conf-path=/etc/nginx/nginx.conf --error-log-path=/var/log/nginx/error.log --http-log-path=/var/log/nginx/access.log --pid-path=/var/run/nginx.pid --lock-path=/var/run/nginx.lock --http-client-body-temp-path=/var/cache/nginx/client_temp --http-proxy-temp-path=/var/cache/nginx/proxy_temp --http-fastcgi-temp-path=/var/cache/nginx/fastcgi_temp --http-uwsgi-temp-path=/var/cache/nginx/uwsgi_temp --http-scgi-temp-path=/var/cache/nginx/scgi_temp --user=nginx --group=nginx --with-compat --with-file-aio --with-threads --with-http_addition_module --with-http_auth_request_module --with-http_dav_module --with-http_flv_module --with-http_gunzip_module --with-http_gzip_static_module --with-http_mp4_module --with-http_random_index_module --with-http_realip_module --with-http_secure_link_module --with-http_slice_module --with-http_ssl_module --with-http_stub_status_module --with-http_sub_module --with-http_v2_module --with-mail --with-mail_ssl_module --with-stream --with-stream_realip_module --with-stream_ssl_module --with-stream_ssl_preread_module --with-cc-opt='-O2 -g -pipe -Wall -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fexceptions -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -grecord-gcc-switches -m64 -mtune=generic -fPIC' --with-ld-opt='-Wl,-z,relro -Wl,-z,now -pie' --with-openssl=/usr/local/src/openssl-1.1.0g

Chạy tiếp lệnh sau:

cd nginx-1.16.1

Thêm đoạn mã  ./configure và đoạn mã đã được sao chép ở trên copy vào Terminal để cấu hình.

./configure --prefix=/etc/nginx --sbin-path=/usr/sbin/nginx --modules-path=/usr/lib64/nginx/modules --conf-path=/etc/nginx/nginx.conf --error-log-path=/var/log/nginx/error.log --http-log-path=/var/log/nginx/access.log --pid-path=/var/run/nginx.pid --lock-path=/var/run/nginx.lock --http-client-body-temp-path=/var/cache/nginx/client_temp --http-proxy-temp-path=/var/cache/nginx/proxy_temp --http-fastcgi-temp-path=/var/cache/nginx/fastcgi_temp --http-uwsgi-temp-path=/var/cache/nginx/uwsgi_temp --http-scgi-temp-path=/var/cache/nginx/scgi_temp --user=nginx --group=nginx --with-compat --with-file-aio --with-threads --with-http_addition_module --with-http_auth_request_module --with-http_dav_module --with-http_flv_module --with-http_gunzip_module --with-http_gzip_static_module --with-http_mp4_module --with-http_random_index_module --with-http_realip_module --with-http_secure_link_module --with-http_slice_module --with-http_ssl_module --with-http_stub_status_module --with-http_sub_module --with-http_v2_module --with-mail --with-mail_ssl_module --with-stream --with-stream_realip_module --with-stream_ssl_module --with-stream_ssl_preread_module --with-cc-opt='-O2 -g -pipe -Wall -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fexceptions -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -grecord-gcc-switches -m64 -mtune=generic -fPIC' --with-ld-opt='-Wl,-z,relro -Wl,-z,now -pie' --with-openssl=/usr/local/src/openssl-1.1.0g

Chạy lệnh phía dưới để tiến hành compile Nginx.

make

Đợi tầm 3-5 phút để tiến trình thành công là bạn có thể sử dụng bộ Nginx đã được biên dịch thủ công để làm Webserver.

Thay thế Nginx đang sử dụng.

Trước tiên bạn cần backup phiên bản Nginx đang sử dụng để tránh các trường hợp lỗi khi cấu hình không chính xác.

mv /usr/sbin/nginx /usr/sbin/nginx.bak

Copy Nginx vừa biên dịch ở trên vào để sử dụng bằng lệnh:

cp objs/nginx /usr/sbin/nginx

Khởi động lại Nginx

service nginx restart
Hoặc
systemctl nginx restart

Kiểm tra lại phiên bản Nginx bằng lệnh  nginx -v nếu được như hình sau, hoặc phiên bản bạn chọn lựa thì công cuộc update của bạn đã thành công.

nginx version: nginx/1.16.1

Lời kết

Cập nhật các thành phần cho VPS không chỉ tăng thêm độ bảo mật mà bạn còn sử dụng được các công nghệ mới nhất giúp website của mình nhanh hơn, hiệu suất tốt hơn.

Mình không khuyến cáo các bạn cập nhật phiên bản mới nhất nhưng không nên để hệ thống của mình quá cũ kỹ vì hàng loạt vấn đề sẽ xẩy ra nếu bạn không cập nhật. Hãy là một nhà quản trị VPS thông minh.

Nếu như bài viết của mình hay, đừng ngại chia sẽ và cmt để mình có thêm động lực viết bài nhé 🙂

5/5 - (10 votes)

Leave A Reply

Your email address will not be published.